takaisin

FINBIO edellyttää, että kotimaisen uusiutuvan energian edistämistavoitteet vuosille 2011 – 2015 ovat hallitusohjelmassa ja Uusiutuvan energian velvoitepaketti 2020 rahoituksineen toteutetaan. Lisäksi tarvitaan tehostamistoimia nuorten metsien energiapuukäytön varmentamiseksi, energialaitosinvestointeihin, kiinteistöjen lämmityksen vauhdittamiseen uusiutuville sekä liikennebiopoltto-aineiden käytön edistämiseen. Jotta yritysten kilpailukyky ja kansalaisten ostovoima säilytetään, tulee energiaverojen korotuksista pidättäytyä. Kotimaisen energiantuotannon ja alan teknologian edistäminen tukee ja kannustaa yritystoimintaa ja työllisyyttä.

Nuorten metsien energiapuun saanti markkinoille on varmistettava

Vuonna 2020 tavoitteena on 13,5 milj. kuutiometriä metsähaketta energiaksi ja 3 milj. kuutiometriä biodieseliksi, tämän metsäenergian lisäyksen työllisyysvaikutus on noin 6 900 henkilötyövuotta. FINBIO esittää, että etenkin nuorten metsien energiapuun saanti markkinoille on varmistettava. Pienpuuston hehtaarisaannot ovat pieniä, korkeita korjuukustannuksia on kompensoitava. Pienpuun energiatukilailla edistetään ensiharvennuskohteiden korjuuta, mutta puustoltaan näitä pienempien kohteiden tuki aleni ja kannattava toiminta vaikeutui. Tarvitaan seurantatietoa käyttömäärien kehityksestä ja tukikeinojen ohjausvaikutuksista ja on reagoitava nopeasti, jos bioenergiatavoitteessa ei edetä tavoitteen mukaisesti.

Energiaturpeen ja peltobiopolttoaineen käyttö tukee metsäenergian lisäystä

FINBIO esittää, että lähes yksimielisesti hyväksytyn soiden ja turvemaiden strategian linjaukset on huomioitava hallitusohjelmassa. Energiaturpeen tuotantoalojen riittävyys on varmistettava ja turpeelle asetettua verotasoa ei pidä enää nostaa. Turvetoimialan arvo kansantaloudelle on 500 milj. euroa ja työllisyysvaikutus on 12 000 henkilötyövuotta. Turpeen ja peltoenergian seoskäyttö yhdessä metsäenergian kanssa edistää huoltovarmuutta. Peltoenergia on saatava syöttötariffin piiriin.

Kiinteistöille 30 % verovähennys uusiutuvien investointeihin

FINBIO esittää vähintään 30 % tuloverovähennystä uusiutuvan energian laitteistojen investointeihin uudis- ja saneerauskohteissa koskien sekä pää- että lisälämpölaitteita. Verovähennyksellä vauhditettaisiin siirtymistä uusiutuviin kiinteistölämmityksessä. Suomessa lämmitetään yhä öljyllä 240 000 ja sähköllä 665 000 omakotitaloa. 5 TWh:n öljykorvaus tuo 300 milj. euroa suoraan kotimarkkinoille ja yrityksiin lisätyöpaikkoja 1 500 - 2 000 henkilötyövuotta eri puolille maata.

Liikenteessä nestemäisten biopolttoaineiden ja biokaasun edistämistä veroesteiden sijaan

FINBIO esittää, että biopolttoaineiden verotusta on alennettava ja päästöiltään puhtaimman polttoaineen biokaasun käyttöä on kannustettava (mm. poistettava sähkö- ja kaasuautojen käyttövoimavero). Energiaverouudistuksessa biopolttonesteet joutuivat verollisiksi ja veroporrastus fossiilisiin jäi pieneksi tai olemattomaksi. Tämä ei edistä kotimaista tuotantoa ja biopolttoaineiden käyttöä. Liikenteen päästöjä vähennetään alentamalla kulutusta sekä siirtymällä biopolttoaineisiin ja sähköautoihin. UE 2020-velvoitepaketissa esitetään 100 milj. euron valtiontukea kolmelle tavoitellulle toisen sukupolven biodieseljalostamolle ja 18 milj. euroa kotimaisiin raaka-aineisiin perustuvalle bioetanolituotannolle. Tukirahoituksen on oltava riittävä, jotta ensimmäiset korkean teknologia- ja markkinariskin sisältävät investoinnit voidaan toteuttaa Suomeen. Lisäksi biojalostamoiden lopputuotteiden verokohtelun pitää olla kannustava.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Juha Poikola, puh. 050 313 3278, juha.poikola@pvo.fi

Toiminnanjohtaja Pekka-Juhani Kuitto, puh. 040 500 4779, pekka-juhani.kuitto@finbio.fi

FINBIO - Suomen Bioenergiayhdistys ry on alan valtakunnallinen toimialajärjestö, jossa on yli 100 organisaatiota sähkö-, lämpö- ja liikennesektoreilta. Se on myös Euroopan Bioenergiajärjestö AEBIOMin pitkäaikainen hallitusjäsen.

Tiedote on julkistettu toimialan Kevätpäivä 2011-seminaarissa Helsingissä. Kevätpäivä seminaariin Hotelli Scandic Continentaliin on kokoontunut yli 100 alan ammattilaista ympäri Suomea.

11.4.2011, Finbio

Bioenergia Suomessa

Bioenergia Suomessa portaali tarjoaa uusimmat uutiset bioenergiasta päivittäin.

Lue lisää

Ajankohtaista

Lisää ajankohtaista